ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม
  รายละเอียด :

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1mUzxEIeGjq6GmZisygKdcHcc00rwvL6e%3Ffbclid%3DIwAR1MP6FUIBzn6q8EDDXpfmDGOOlYvKPs2da1QAJOp2A_sp-5Ur0YcAJ_OcU&h=AT1Ycc-ZadLIe794A3pJqiWJgoievQmtFgrOdK2KXS4v8GJbkR9mTa79iyKih18WXAdB3UF6kShwvWPMKhXpKm2nhRs2ocHFJqYsIezvLIARBviO6eDc7k4oHiOQK_AFNf0&__tn__=H-R&c[0]=AT1g6Ap2l7DfBMZGH8KqZvp5s4hpf6LEGDWezgXcMVvp5j2iSBxlZTBrqaMDt6LgdtumpOxmiC-jp58QrdIojUO-igxYyfhyI37JwIfigFmZ1P52zeEuuLJNYKUsxwBLlk-ahYecW7ihcp3RmkQL1QJFLQ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน